Huishoudelijk Reglement van de Christelijke Muziekvereniging “Excelsior” te Baflo
(Opgericht in 1899)

Gewijzigd Huishoudelijk Reglement; vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 23-02-2007.
(Een artikel tussen haakjes achter een artikelomschrijving betreft een verwijzing naar de Statuten).

Artikel 1:
Naam en zetel (Art. 1)
De vereniging draagt de naam Christelijke Muziekvereniging “Excelsior” en is gevestigd te Baflo. De vereniging bestaat uit een muziekkorps, een mal­let­band en een majorettegroep.

Artikel 2:
Doelstelling (Art. 3 lid 1)
De vereniging stelt zich ten doel door beoefening van instrumentale muziek bevorderlijk te zijn aan het verheerlijken van Gods naam. Dit artikel is letterlijk overgenomen uit de Statuten (artikel 3, lid 1) en is onveranderlijk.

Artikel 3:
Lidmaatschap (Art. 4)
a. Leden tot 16 jaar zijn aspirant-leden. Zij hebben geen stemrecht. In alle overige gevallen hebben zijn dezelfde rechten en plichten, voort­vloei­ende uit hun lidmaatschap, als de leden, tenzij anders aangegeven.
b. Naast de werkende leden heeft de vereniging ereleden. Ereleden zijn zij, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Behal­ve tot de jaarvergaderingen hebben zij vrije toegang tot repetities en uitvoeringen.

Artikel 4:
Toelating van de leden (Art. 5)
Bij toetreding wordt een proeftijd van één maand in acht genomen. Hierover is geen bijdrage verschuldigd. Hierna wordt verzocht de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te lezen. Aan al de leden wordt een afschrift van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement verstrekt.

Artikel 5:
Einde lidmaatschap (Art. 6, lid d)
In voorkomende gevallen wordt er door de Algemene Ledenvergadering een commissie van beroep gevormd. Deze commissie zal bestaan uit drie onpartijdige personen. Na de tegenover elkaar staande partijen gehoord te hebben, doen zij een bindende uitspraak.

Artikel 6:
Geldmiddelen (Art. 8, lid b)
a. De door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bijdrage geldt voor de hele verenging d.w.z. leden kunnen tegelijkertijd lid zijn van meerdere onderdelen van de vereniging zonder daarvoor nog een keer de bijdrage te hoeven betalen.
b. Aspirant-leden betalen, evenals leden ouder dan 16 jaar zonder vast inkomen, een verlaagde contributie.
c. Gezinnen betalen voor maximaal vier personen een bijdrage.
d. Indien personen, die op kosten van de vereniging les krijgen, niet minstens 72 uur van tevoren hun les afzeggen, komen de kosten van dat lesuur voor de rekening van de betreffende persoon, tenzij er sprake is van overmacht.

Artikel 7:
Bestuursverkiezing (Art. 9)
a. Het bestuur heeft zeven leden. Twee leden uit de malletband, twee leden uit het muziekkorps en twee leden uit één der geledingen zoals genoemd in artikel 1 van dit reglement. Het zevende lid is de voorzitter die op de Algemene Ledenvergadering wordt gekozen.
b. Het aantal bestuursleden per geleding, inclusief voorzitter, kent een maximum van drie.
c. Ieder jaar treedt een zoveel mogelijk gelijk aantal bestuursleden af, zodanig dat na drie jaar alle bestuursleden éénmaal zijn afgetreden. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
d. Voor ieder aftredend bestuurslid draagt het bestuur een kandidaat voor.
e. Ieder lid kan schriftelijk een tegenkandidaat indienen voor de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris of bij een ander bestuurslid. Zijn er geen tegenkandidaten gesteld, dan worden de door het bestuur voorgedragen kandidaten stilzwijgend als gekozen beschouwd.
f. Minderjarigen kunnen) vertegenwoordigd worden door ouders/verzorgers van de majorettes.
g. Indien het bestuur geen kandidaten voor het bestuur kan vinden, blijft de bestuursplaats vacant.
h. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Degene die de vacature opgevuld heeft, wordt op de Algemene Ledenvergadering door het bestuur als bestuurslid voorgedragen.
i. Het bestuur mag eigen commissies benoemen. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor deze commissies.

Artikel 8:
Repetities
In gewone omstandigheden repeteren het korps, de malletband en de majorettegroepen één maal per week.

Artikel 9:
Bestuursfuncties
Voorzitter: De voorzitter heeft de leiding tijdens de repetities en bestuursvergaderingen, die door hem of één der leden met gebed worden geopend en gesloten.
Secretaris: De secretaris houdt aantekening van de genomen besluiten, etc.
Penningmeester: De penningmeester beheert de financiën.
Tweede voorzitter: De tweede voorzitter vervangt de voorzitter.
Algemeen Adjunct: De algemeen adjunct vervangt ieder ander bestuurslid.

Artikel 10:
Leiding
Tijdens het instuderen en uitvoeren van de in artikel 2 bedoelde muziek berust de leiding bij de dirigent, instructeur, instructrice, die op een door de vereniging vastgesteld honorarium worden gekozen.

Artikel 11:
Beheer van de bezittingen
a. Twee leden worden benoemd als uniformbeheerder en twee leden als instrumentenbeheerder. Deze leden houden bij welke bezittingen van de vereniging aan de leden afgestaan zijn.
b. De leden zijn verplicht de onder hun beheer gestelde bezittingen met de grootste zorgvuldigheid te verzorgen.
c. Gebreken ontstaan door ongelukken dienen i.v.m. melding aan de verzekering, terstond gemeld te worden bij het bestuur.
d. Gebreken ontstaan door normale slijtage komen voor rekening van de vereniging.
e. Gebreken door onzorgvuldigheid komen voor rekening van degene die de betreffende bezittingen in beheer heeft.
f. Bij blaasinstrumenten wordt het standaard mondstuk meegeleverd. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het mogelijk het mondstuk tegen dagwaarde van de vereniging te kopen. Als een ander mondstuk gewenst is, bijv. op advies van de leraar, is dit voor rekening van het lid. Dat mondstuk is persoonlijk eigendom. Het standaard mondstuk moet dan worden ingeleverd.
g. De leden mogen de bezittingen alleen gebruiken ten dienste van de in artikel 1 genoemde vereniging. In bijzondere omstandigheden is het bestuur bevoegd hierop een uitzondering te maken.

Artikel 12:
Verplichtingen
Elk lid is verplicht de repetities te bezoeken en tevens door oefening thuis er aan mee te werken, dat het in artikel 2 genoemde doel van de vereniging zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Als er een geldige reden is kan er ontheffing van deze plicht worden gegeven na overleg met het bestuur.

Artikel 13:
Donateurs
Donateurs zijn zij, die de vereniging jaarlijks met een vast bedrag steunen. Zij hebben vrije toegang tot de gewone repetities, terwijl eens per jaar een zogenaamde donateursavond wordt gegeven, waar zij met de toestand van de vereniging op de hoogte worden gehouden.

Artikel 14:
Ontbinding en vereffening (Art. 17)
a. Als het ledental van het korps tot vier is gedaald, kan tot ontbinding van het muziekkorps worden overgegaan, als alle vier de personen zich daarvoor verklaren.
b. Als het ledental van de drumband tot vier is gedaald, kan tot ontbinding van de malletband worden overgegaan, als alle vier de personen zich daarvoor verklaren.
c. Tot ontbinding van het onderdeel majorettes kan ten allen tijde worden overgegaan, zulks na overleg met de Algemene Ledenvergadering.
d. Ingeval lid a. of b. komen de bezittingen van het ontbonden onderdeel onder beheer van de (het) overblijvende onderde(e)l(en).
e. Ingeval lid a. en b. wordt de gehele vereniging ontbonden inclusief het onderdeel majorettes. De bezittingen van de vereniging komen dan onder beheer van de Gereformeerde Kerk te Baflo, met dien verstande dat deze bezittingen ten allen tijde ter beschikking gesteld kunnen en moeten worden aan het die bereidt en in staat zijn om tot heroprichting van de vereniging over te gaan.