Statuten van de Christelijke Muziekvereniging “Excelsior” te Baflo (Opgericht in 1899)

Gewijzigde statuten; vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 18-01-1980.
(Een artikel tussen haakjes achter een artikelomschrijving betreft een verwijzing naar het Huishoudelijk Reglement).

Artikel 1:
Naam en zetel (Art. 1)
De vereniging draagt de naam Christelijke Muziekvereniging “Excelsior” en is gevestigd te Baflo.

Artikel 2:
Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 3:
Doel (Art. 2)

 1. De vereniging stelt zich ten doel door beoefening van instrumentale muziek bevorderlijk te zijn aan het verheerlijken van Gods naam. Deze doelstelling is onveranderlijk.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen, het geven van uitvoeringen en alles wat verder in de ruimste zin aan het doel der vereniging bevorderlijk zou kunnen zijn.

Artikel 4:
Lidmaatschap (Art. 3)
Leden kunnen zijn te goeder naam en faam bekend staande personen, die instemmen met het doel van de vereniging en die beschikken over de nodige muzikale capaciteiten.

Artikel 5:
Toelating van de leden (Art. 4)

 1. Het bestuur beslist in eerste instantie omtrent de toelating van de leden.
 2. Bij niet toelating tot kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toe­lating besluiten.

Artikel 6:
Einde lidmaatschap (art. 5)

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. Door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur met inachtne­ming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waar­bij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
  b. Door overlijden van een lid, respectievelijk wanneer dit een rechtsper­soon is, wanneer hij ophoudt te bestaan; door faillissement, aanvrage tot surséance van betaling, of, voor wat betreft natuurlijke personen, onder curatelenstelling van het lid.
  c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen namens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereni­ging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  Behoudens het laatste geval, waarin de opzegging onmiddellijke be­ëindiging van het lidmaatschap tot gevolg kan hebben, dient de opzeg­ging te geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
  d. Door ontzetting; Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen. De be­trokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisge­ving in beroep te gaan bij een commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De com­missie van beroep wordt benoemd door de Algemene Ledenvergade­ring, die tevens bij Huishoudelijk Reglement de wijze van benoeming, de samenstelling en de bevoegdheden regelt (zie art. 5 H.R.).

Artikel 7:
Schorsing
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor de periode van ten hoogste een maand ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapverplichtingen of door zijn handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende een periode dat het lid is geschorst, kunnen de aan het lid­maatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 8:
Geldmiddelen (Art. 6)
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

 1. Bijdragen van de leden;
 2. Baten voortvloeiende uit door de vereniging aan leden of derden bewe­zen diensten;
 3. Omslagen;
 4. De door de leden te betalen bijdragen en omslagen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 9:
Bestuur (Art. 7 en 9)
a. Het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd en bestaat uit tenminste zeven natuurlijke personen.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Ledenver­gadering.
b. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de Algemene Ledenverga­dering benoemd. Het bestuur regelt de verdeling van de overige werk­zaamheden. De secretaris kan tevens de functie van penningmeester worden opgedragen.
c. De leden van het bestuur treden bij toerbeurt af op een door de Alge­mene Ledenvergadering te bepalen wijze.
d. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
e. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzeggingster­mijn van tenminste één maand.

Artikel 10:
a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
b. Alle bestuursleden gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te verte­genwoordigen.
c. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergade­ring voor het kopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goe­deren, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zicht tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 11:
Jaarverslag – rekening en verantwoording
a. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het boekjaar gevoerde bestuur.
b. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit leden een com­missie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het be­stuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 12:
Algemene Ledenvergaderingen
a. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle be­voegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
b. Binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar wordt een Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.
c. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijééngeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste drie weken. De bijéénroeping geschiedt door een aan alle te zenden schriftelijke mededeling waarin de te behandelen onderwerpen staan vermeld.
d. Het bestuur is op verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één-tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijéénroepen van een Algemene Ledenvergadering binnen een termijn van vier weken. Indien aan dit verzoek binnen veer­tien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijéénroeping overgaan op de in lid c. bedoelde wijze.

Artikel 13:
a. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid heeft een stem.
b. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Artikel 14:
a. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden als leider der vergaderingen optreden.
b. Van het ter algemene vergadering behandelde worden door de secreta­ris of door een door de voorzitter aangewezen lid notulen bijgehouden.

Artikel 15:
Stemmingen
a. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ver­gadering bijéén, heeft, mits met voorkennis van het bestuur geno­men, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in een notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
b. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit ge­schiedt op voorstel van de voorzitter.
c. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meer­derheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn ver­worpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stem­ming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft vere­nigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
d. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een be­sluit is genomen, is beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwe­zige dit  verlangt.

Artikel 16:
Statutenwijziging
a. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenmin­ste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waar­in de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
b. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/ vier­de van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet drie/vier­de van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijééngeroepen, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge­weest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde le­den, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/ derde van de uitgebrachte stemmen.
c. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen van akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 17:
Ontbinding en vereffening (Art. 14)
a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden a., b. en c. van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
b. Het batig saldo en de instrumenten zullen na vereffening onder beheer komen van de Gereformeerde Kerk te Baflo, die deze bezittingen zal kunnen en moeten ter beschikking stellen aan hen die bereidt en in staat zijn om tot heroprichting van de vereniging over te gaan.

Artikel 18:
Huishoudelijk Reglement
a. De Algemene Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
b. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch de statuten.

De comparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Eenrum op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de comparant en mij, notaris.

Getekend: H. Kooi; Smit